Printvriendelijke versie
van dit hoofdstuk

5. kerncijfers

Globale resultaten van België

De globale resultaten van België worden berekend volgens een Europese berekeningsmethode. Deze werd vanaf 2020 volledig vernieuwd. De oude Europese berekeningsmethode gold tot en met (de cijfers van) 2019. De nieuwe Europese berekeningsmethode geldt vanaf (de cijfers voor) 2020.

Voor de berekening van de globale Belgische cijfers werd en wordt, zonder enige aanpassing, uitsluitend de geldende Europese berekeningswijze gebruikt. U vindt deze cijfers verder in dit hoofdstuk (punt 5.5.).

Resultaten Fost Plus en Valipac

De IVC heeft ervoor gekozen om vanaf 2020 ook de interne Belgische berekeningsmethode van de resultaten van de erkende organismen Fost Plus en Valipac aan te passen aan een aantal principes uit de nieuwe Europese berekeningsmethode voor de Europese recyclagedoelstellingen. Dit is de zogenaamde “nieuwe” berekeningsmethode van de resultaten van Fost Plus en Valipac.

Verschillende doelstellingen

De aparte berekeningsmethodes (enerzijds voor de resultaten van de erkende organismen Fost Plus en Valipac en anderzijds voor de globale Belgische resultaten) zullen altijd blijven bestaan, want ze hebben elk verschillende doelstellingen.

Meer informatie over de berekeningsmethode vindt u hier.  ↓

5.1. Resultaten 2022 van Fost Plus

NIEUWE BEREKENINGSMETHODE

Grijs gearceerde velden zijn enkel informatief.
De niet-geplafonneerde hoeveelheden en percentages staan tussen [vierkante haakjes].
De doelstellingen bedragen 80% voor recyclage en 90% voor totale nuttige toepassing.

 

De nieuwe berekeningsmethode betreft de resultaten, behaald door het erkende organisme in het kader van de terugnameplicht volgens het Samenwerkingsakkoord. De methode bevat geen correcties voor freeriders en parallelle import (verminderd met parallelle export). Deze correcties zullen wel worden doorgevoerd bij de berekening van de Belgische cijfers, in het kader van de rapportage aan Eurostat. De nieuwe berekeningsmethode bevat correcties voor reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs. De hoeveelheden die gerecycleerd worden door de recycleurs worden berekend aan de ingang van het recyclageproces. Drankkartons worden nog steeds als een apart materiaal gezien, maar zullen voor de rapportage aan Eurostat worden toegevoegd aan de stromen papier/karton, voor wat het deel papier/karton betreft, en plastic, voor wat het deel plastic/aluminium betreft. Enkel gerecycleerde hoeveelheden worden opgenomen in de recyclagecijfers. Metalen worden gesplitst tussen ferrometalen en aluminium. Metalen gerecupereerd uit het schroot van verbrandingsovens worden, conform de nieuwe berekeningsmethode, beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen verpakkingsafval aanwezig in de stromen die in verbranding gaan en waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraden worden toegepast van de verwerkingsinstallaties voor ferrometalen (0,85) en aluminium (0,80). Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100%.

Om een vergelijking met vorige jaren mogelijk te maken, vindt u hieronder ook de cijfers volgens de oude berekeningsmethode terug.

OUDE BEREKENINGSMETHODE

Grijs gearceerde velden zijn enkel informatief.
De niet-geplafonneerde hoeveelheden en percentages staan tussen [vierkante haakjes].
De doelstellingen bedragen 80% voor recyclage en 90% voor totale nuttige toepassing.

 

De oude berekeningsmethode bevat geen correcties voor freeriders, parallelle import (verminderd met parallelle export), reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs. De hoeveelheden die geleverd worden aan de recycleurs worden bepaald aan de uitgang van het sorteercentrum. Drankkartons worden als een apart materiaal gezien. Metalen worden gesplitst tussen ferrometalen en aluminium. Metalen, gerecupereerd uit het schroot van verbrandingsovens, worden conform de nieuwe berekeningsmethode beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen verpakkingsafval, aanwezig in de stromen die in verbranding gaan en waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraden worden toegepast van de verwerkingsinstallaties voor ferrometalen (0,85) en aluminium (0,80). Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100%.

5.2. Resultaten 2022 van Valipac

NIEUWE BEREKENINGSMETHODE

De niet-geplafonneerde hoeveelheden en percentages staan tussen [vierkante haakjes].
De doelstellingen bedragen 80% voor recyclage en 85% voor totale nuttige toepassing.

De nieuwe berekeningsmethode betreft de resultaten, behaald door het erkende organisme in het kader van de terugnameplicht volgens het Samenwerkingsakkoord. De methode bevat geen correcties voor freeriders. Deze correcties zullen wel worden doorgevoerd bij de berekening van de Belgische cijfers, in het kader van de rapportage aan Eurostat. De nieuwe berekeningsmethode bevat volledige correcties voor reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs. De hoeveelheden die gerecycleerd worden door de recycleurs worden berekend aan de ingang van het recyclageproces en dit op basis van de verschillende rapportages door en controles bij ophalers, sorteerders, traders en recycleurs. Ferrometalen, gerecupereerd uit het schroot van verbrandingsovens, worden conform de nieuwe berekeningsmethode beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen verpakkingsafval, aanwezig in de stromen die in verbranding gaan en waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraad wordt toegepast van de verwerkingsinstallaties voor ferrometalen (0,85). Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100%.

OUDE BEREKENINGSMETHODE

De niet-geplafonneerde hoeveelheden en percentages staan tussen [vierkante haakjes].
De doelstellingen bedragen 80% voor recyclage en 85% voor totale nuttige toepassing.

 

De oude berekeningsmethode bevat geen correcties voor freeriders. In de oude berekeningsmethode gebeuren al wel gedeeltelijke correcties voor reststoffen van producten, vochttoename (t.o.v. de op de markt gebrachte materialen) en sorteerverliezen bij de recycleurs. De hoeveelheden die gerecycleerd worden door de recycleurs worden berekend aan de ingang van het recyclageproces en dit op basis van de verschillende rapportages door en controles bij ophalers, sorteerders, traders en recycleurs. Ferrometalen, gerecupereerd uit het schroot van verbrandingsovens, worden conform de nieuwe berekeningsmethode beperkt tot de ingeschatte hoeveelheden metalen verpakkingsafval, aanwezig in de stromen die in verbranding gaan en waarop vervolgens de gemiddelde extractiegraad  van de verwerkingsinstallaties voor ferrometalen (0,85) wordt toegepast. Alle cijfers worden, waar nodig, afgetopt op 100%.

5.3. Resultaten 2022 van de individuele verpakkingen

72 bedrijven vervulden individueel de terugnameplicht voor het jaar 2022. Het gaat voornamelijk om bedrijfsmatig verpakkingsafval.

In de onderstaande tabel staan de tonnages en percentages die zijn verkregen na analyse van alle aangiften voor 2022, na toepassing van de nieuwe berekeningsmethode. De aangiften werden gecorrigeerd om in overeenstemming te zijn met de Europese berekeningsmethode.

5.4. Cijfers drankverpakkingen

Artikel 13, §1 van het Samenwerkingsakkoord voorziet vanaf 2022 in een inzamelings- en recyclagedoelstelling voor drankverpakkingen van 90%.

De onderstaande tabel toont de hoeveelheden ingezamelde en gerecycleerde drankverpakkingen in 2022 voor de leden van Fost Plus.

1 Inclusief materiaal dat gerecupereerd wordt uit het schroot van verbrandingsinstallaties.
2 Exclusief materiaal dat gerecupereerd wordt uit het schroot van verbrandingsinstallaties.

De bovenstaande cijfers voldoen aan de nieuwe Europese berekeningsmethode (aftrek van verontreiniging, vochtgehalte, enz.).

5.5. Globale resultaten 2022 – Belgische recyclagecijfers

Door de specifieke berekeningswijze van de Europese cijfers zijn de globale Belgische resultaten niet te vergelijken met de resultaten van de erkende organismen en de individuele verpakkingsverantwoordelijken. De cijfers die België moet rapporteren aan Eurostat (de Europese Commissie) zijn niet louter de som van de eenmalige verpakkingen die op de markt gebracht en gerecycleerd worden door de erkende organismen en de individuele verpakkingsverantwoordelijken. De cijfers houden ook rekening met freeriders, parallelle import (import door particulieren) en dergelijke. Daarenboven worden ook de voor de eerste keer op de markt gebrachte en de uit omloop genomen herbruikbare verpakkingen toegevoegd. De nieuwe Europese berekeningsmethode werd integraal toegepast.

Evolutie van de recylage in België in percentages

1 Vanaf het aangiftejaar 2020 worden in de rapportage aan Europa de drankkartons opgesplitst in 2 fracties, waarvoor de recyclage apart moet worden aangetoond: papier/karton (toegevoegd aan het totale papier/karton) en PolyAl (toegevoegd aan het totale plastic). 

2 Vanaf het aangiftejaar 2020 wordt de stroom metalen (totaal) opgesplitst in enerzijds een fractie ferrometalen en anderzijds een fractie aluminium.

Totale hoeveelheid gerecycleerd in ton, inclusief palletherstelling